Najnowsze artykuły

Jaki wódz – taki ruch
Tymoteusz  Kochan

Historyczna ignorancja często spotyka się w Polsce z brakiem politycznej i teoretycznej odwagi, która umożliwiałaby dokonanie rozsądnej i racjonalnej oceny polskiej przeszłości. Powstała na gruncie prawicowej hegemonii politycznej ideologiczna fiksacja na punkcie dawnej (antykomunistycznej) Solidarności doprowadziła też część lewicy do ślepego uwielbienia jej przywódców, spychając na bok rozumną ocenę transformacji i powodując, że doktrynerski antykomunizm, czy lewicującą apoteozę Solidarności część osób uznało za najbardziej radykalną, a nawet jedyną możliwą, formę kontestacji współczesnego systemu czy świata w ogóle. Książka Michała Siermińskiego to pierwsza w najnowszej historii próba rzetelnego rozpoznania i rozliczenia się z faktycznymi poglądami politycznymi dawnych solidarnościowych przywódców o lewicowej orientacji...

Przeczytaj
Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej
Karol Marks

...Im głębiej cofamy się w dzieje, tym bardziej występuje jednostka, a więc i jednostka produkująca, jako niesamodzielna, przynależna do większej całości: naprzód jeszcze w sposób zupełnie naturalny w rodzinie i w rodzinie rozszerzonej w ród; później w różnych formach wspólnoty powstającej ze ścierania i łączenia się rodów. Dopiero w wieku XVIII, w „społeczeństwie burżuazyjnym”, rozmaite formy związku społecznego występują wobec jednostki po prostu jako środki do jej prywatnych celów, jako zewnętrzna konieczność. Ale epoka, w której powstał ten punkt widzenia, punkt widzenia odosobnionej jednostki, jest właśnie epoką najbardziej jak dotąd rozwiniętych społecznych (powszechnych – z tego punktu widzenia) stosunków. Człowiek jest w najbardziej dosłownym znaczeniu Zoon politikon...

Przeczytaj
Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crisis
He Ping

At the beginning of The Accumulation of Capital, Rosa Luxemburg definitely proposed that the book aimed at studying “the problem of the reproduction of the entire social capital”. Then she analyzed the connotation and characteristics of “Reproduction” and “Reproduction of the Entire Social Capital”. According to her, reproduction is “a repetition, renewal of the process of production”exists in all social forms of human history as a general characteristic of human being’s production, while the entire social capital is a special form showing capitalist production’s characteristics....

Przeczytaj
Wolność a liberalizm
Jerzy Kochan

Wiek dwudziesty nie był chyba jednak wiekiem szczególnie dobrym dla liberalizmu. Jeśli wierzyć jego zwolennikom, wiek dziewiętnasty był pod tym względem tylko trochę lepszy. Ostatnie lata dwudziestego stulecia zdawały się rokować liberalizmowi świetlaną przyszłość: rozpad ZSRR i związanego z nim bloku państw Europy środkowej i wschodniej, rządy Margaret Thatcher i Ronalda Reagana, deklaracje końca historii. Wszystko to zdawało się potwierdzać opinie o powstawaniu kompletnie wolnego rynku w wymiarze światowym, upadku gospodarki planowej, bankructwie różnych koncepcji socjalistycznych czy choćby tylko alternatywnych wobec światowego kapitalizmu, a więc zwycięstwie ideałów liberalizmu raz na zawsze. Wydawało się więc, zwłaszcza z perspektywy niezbyt obytego konsumenta idei w Polsce, że rzeczywiście TINA i faktycznie ZA...

Przeczytaj

Najnowsze wideo

Ostatnie numery

Cytat Istnieją całe systemy chytrze acz bezwiednie, kombinowanych złudzeń, które zabezpieczaja inteligencję polską przed zetknięciem się z istotnym, nie dającym się oszukać, światem STANISŁAW BRZOZOWSKI